Obecnie w Polsce w największym stopniu korzysta się z nieodnawialnych źródeł energii. Surowcem wykorzystywanym  najbardziej jest węgiel kamienny, ponieważ mamy bogate jego złoża na Wyżynie Śląskiej. Elektrownie, w których spala się węgiel brunatny, znajdują się przeważnie                    w miejscu jego wydobycia, gdyż ten rodzaj surowca podczas transportu traci na wartości. Największa taka elektrownia znajduje się w Bełchatowie, wytwarza się tam 20% energii produkowanej w kraju. Ropa naftowa i gaz ziemny mają obecnie niewielki udział w strukturze produkcji energii               w Polsce, ponieważ te surowce są sprowadzane , a wydobywa się je w małych ilościach w polskiej części szelfu bałtyckiego.

Większość z nas korzysta z nieodnawialnych źródeł energii ,lecz czy ktoś z nas zastanawiał się , jaki to ma wpływ na środowisko? Czy ktoś z nas pomyślał, że to właśnie z tego wynika dużo niekorzystnych zmian na naszej planecie? Otóż wykorzystywanie energii z tych źródeł  wiążę się z ich spalaniem, co sprawia, że na Ziemi powstają odpady, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla ludzi.. Na skutek drobnego błędu człowieka lub działania żywiołu , może dojść do tragicznej w skutkach katastrofy. Tak jak w 1986 roku w Czarnobylu lub w  2011 roku                               w Fukushimie.

Pozyskiwanie energii z nieodnawialnych źródeł jest niekorzystne dla środowiska i  człowieka. Ma swoje skutki w postaci: smogu , zmian klimatu, kwaśnych deszczy.

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami. Jego składnikami są niebezpieczne substancje chemiczne, wodorotlenki siarki, azotu, zanieczyszczenia pochodzące z emisji spalin samochodowych, które są przyczyną wielu chorób, takich jak , alergie, pylica ,astma. Trujące związki zwiększają możliwość zapadalności na choroby układu krążenia, udar mózgu , otyłość, bezpłodność . Prowadzą też do wyginięcia niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Globalne ocieplenie- to wzrost średniej temperatury powietrza spowodowany nadmierną emisją do atmosfery gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, metanu i pary wodnej. Skutkiem tego jest : topnienie lodowców, ekstremalne zjawiska pogodowe( huragany , tornada, sztormy długotrwałe susze i powodzie).

Kwaśne opady są skutkiem obecności w powietrzu kwasów , które przedostają się w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z wodą zawartą                              w powietrzu. Kwaśne opady powodują zakwaszanie wód i gleb, co stanowi zagrożenie dla życia wielu organizmów oraz człowieka.

Zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne mają swoje społeczne i zdrowotne skutki. Powietrze, którym oddychamy zawiera szereg szkodliwych substancji chemicznych, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, upośledzając mechanizm prawidłowej wentylacji płuc, zwiększają częstotliwość występowania chorób górnych dróg oddechowych. W wyniku tego nasilają się też objawy alergiczne, zwłaszcza astma. Długotrwałe przebywanie człowieka w zanieczyszczonym środowisku wywołuje poważne zmiany w płucach. Efekt cieplarniany, który nasila się w wyniku działalności człowieka, np. poprzez spalanie paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii. Zmiany klimatu nie tylko mają wpływ na pogorszenie zdrowia ludzkiego, ale mogą też pogłębiać szereg problemów społecznych, np. susze , powodzie, tornada , huragany, przynoszą ogromne straty materialne ,w wyniku tego pogłębia się ubóstwo ludzi oraz występują takie zjawiska jak : nierówności społeczne, rozluźnianie się więzi, podziały rodzin.

Surowce kopalne mogą się wyczerpać. Ich zasoby są ograniczone, a eksploatacja stale rośnie, dlatego też ludzkość powinna maksymalnie oszczędnie gospodarować tymi surowcami, które stają się coraz droższe i trudniej dostępne. Gdy będą się kończyć, wzrosną ich ceny, a produkcja przemysłowa będzie maleć, np. bez ropy naftowej nie będzie paliwa dla maszyn ,dlatego nie będziemy mogli pozyskiwać metali. Zabraknie więc materiałów potrzebnych do produkcji komputerów, telefonów, samochodów, paneli słonecznych. Im trudniej będzie dostępne złoże, tym więcej pracy i energii będzie trzeba włożyć w jego eksploatację. Pozyskiwanie surowców będzie więc nieopłacalne. Ta sytuacja źle wpłynie na funkcjonowanie gospodarki i doprowadzi do poważnych problemów w kraju.

M. Maslin Zmiany klimatu

T. Chmielewski Technologie energetyczne

strony internetowe:

https://oko.press/images/2018/Wpływ…zmiany klimatu

https://surowce.igo.pl/o-surowcach/wzrost gospodarczy

https://formufree.pl/eksperci-mowią

https://pl.searctech.money.pl/energia-odnawialna

https://www.rockwool.pl/baza-wiedzy/czyste-powietrze/smog/skad-bierze-się-smog

https://smogowe.info/wplyw-smogu-na -srodowisko

https://ec.uropa.eu/clima/change/consequences-pl