Odnawialne źródła energii (OZE)

Ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje znacznego deficytu lub, których odnawianie następuje w krótkim czasie. Źródła te obejmują energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, energię wodną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów,przykłady odnawialnych źródeł energii: woda, wiatr, słońce, energia geotermalna i biomasa.Efektywność energetyczna, czyli po prostu oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. Blisko 70% energii zużywanej w budynkach pochłania ogrzewanie, dlatego warto zadbać o szczelne drzwi i okna oraz odpowiednio grube ściany. Należy przy tym jednak pamiętać, że działania te nie mogą odbyć się kosztem pogorszenia komfortu i utraty wentylacji pomieszczeń. Efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii powinno polegać przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu, a nie na odmawianiu sobie podstawowych wygód takich jak ciepło w domu, oświetlenie czy gotowanie potraw.W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Coraz częściej uświadamiamy sobie, że mniejsza produkcja energii to mniejsze zanieczyszczenie i zniszczenie środowiska naturalnego.Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do których Polska przywiązuje wielką wagę. Walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się w domach i to już teraz, bowiem w nowoczesnym społeczeństwie to właśnie budynki są głównymi odbiorcami energii. Oszczędzanie energii poprzez gaszenie światła, korzystanie z energooszczędnych urządzeń i żarówek pozwala zaoszczędzić na rocznych kosztach energii oraz obniżyć emisję CO2, zaś dobra izolacja i nowoczesne okna są jednymi spośród wielu środków redukcji emisji i wysokości rachunków na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń.Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Pod wieloma względami efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii, jakim dysponuje Europa.OZE mają stanowić istotny udział w bilansie energetycznym Europy. Celem Unii Europejskiej jest uzyskanie 32% energii z alternatywnych źródeł do końca 2032 roku. Oczywiście, każde państwo ma swój własny plan. W przypadku Polski, zgodnie z celami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział odnawialnych źródeł energii w końcowej konsumpcji energii dla naszego kraju, do 2030 r. powinien wynieść 21%.Największy udział w polskim rynku odnawialnych źródeł energii mają elektrownie wodne, wiatrowe i biomasa. Intensywnie rozwija się również fotowoltaika, czyli przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną.Program Czyste Powietrze przeznaczony jest d la właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.Taryfa gwarantowana (FiT z ang. feed-in tariff) określa stałą w danych okresie (15 lat) cenę jednostkową zakupu przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach (o mocy do 3 i 10 kW włącznie) przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Określona w ustawie o OZE cena jest ceną urzędową netto (skalkulowaną na dany moment na podstawie rozłożonych na 15 lat kosztów produkcji energii, tzw. LCOE).Net-metering to rodzaj umowy w ramach której, właściciele instalacji fotowoltaicznych są rozliczani za energię elektryczną wytwarzaną przez ich panele fotowoltaiczne i wysyłaną do sieci.Włączenie banków do finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” oznacza przede wszystkim zagęszczenie sieci placówek, w których wnioskodawcy uzyskają informację i pomoc w złożeniu wniosku o dotację. Korzystne warunki kredytowania oraz możliwość oferowania kredytu z dotacją w tysiącach placówek bankowych i u partnerów handlowych banków, pozwoli na większą dostępność wsparcia dla Polaków, poszukujących środków finansowych na ‘domowe – antysmogowe’ inwestycje.Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie. Jedna z nich zbudowana jest z atomów posiadających większą liczbę elektronów na ostatniej z powłok (warstwa typu n). Druga zaś złożona jest z atomów posiadających puste miejsca po elektronach tzw. dziury (warstwa typu p).  Na granicy tych dwóch warstw atomy z warstwy typu n „oddają” swoje dodatkowe elektrony atomom z warstwy typu p zapełniając ich dziury. W ten sposób powstaje złącze p-n składające się z atomów o obojętnym ładunku elektrycznym. Energia docierając do ogniwa zostaje pochłonięta przez elektrony znajdujące się na ostatniej z powłok elektronowych atomów krzemu na złączu p-n.  W warstwie typu p zwiększa się liczba atomów z dziurami. Przyłączenie odbiornika do ogniwa fotowoltaicznego, a tym samym zamknięcie obwodu elektrycznego spowoduje przepływ wolnych elektronów w kierunku atomów z ładunkiem dodatnim. Ten uporządkowany ruch elektronów to prąd.  Budowa instalacji fotowoltaicznej związana jest z jej typem. Wyróżnia się:systemy on-grid – zintegrowane z zewnętrzną siecią energetyczną, systemy off-grid – nieprzyłączone do sieci energetycznej, systemy hybrydowe – przyłączone do sieci publicznej, ale wyposażone we własny magazyn energii. Systemy fotowoltaiczne on-grid są najczęściej wybieranym rodzajem instalacji, głównie ze względu na relatywnie niską cenę. Pozwalają one na kierowanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej i korzystanie z niej w sytuacji, gdy instalacja użytkownika nie jest w stanie zaspokoić jego zapotrzebowania na prąd (np. w nocy lub w okresie zimowym). Systemy fotowoltaiczne off-grid, w obrębie których istnieje możliwość magazynowania nadwyżek prądu do późniejszego wykorzystania, wiążą się z większymi kosztami inwestycyjnymi. Są jednak całkowicie niezależne od sieci dystrybucyjnej. Systemy off-grid przydają się także tam, gdzie zdarzają się częste, niespodziewane przerwy w dostawach prądu. Instalacje fotowoltaiczne hybrydowe łączą zalety systemów on-grid i off-grid. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Czynnikami, które mogą wpływać na wydajność instalacji fotowoltaicznej są:Orientacja dachu- w optymalnych warunkach moduły powinny być zorientowane na południe. Optymalny kąt nachylenia dla paneli fotowoltaicznych w Polsce mieści się w granicach 30 – 40°.Zacienienie- architektoniczne i topograficzne czynniki prowadzące dWarto insto powstawania cieni padających na baterię paneli fotowoltaicznych prowadzą do zmniejszenia ilości wytwarzaj energii elektrycznej i należy ich unikać. Wykonawstwo instalacji– błędnie zaprojektowana czy wykonana instalacja, może być przyczyną redukcji wydajności.Według ogólnego rozumienia prosument, to ktoś,kto tworzy,a zarazem konsumuje.czystepowietrze.gov.pl, /odnawialnezrodlaenergii.pl, PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Ewa Klugmann-Radziemska, Witold M. Lewandowski  PWN 2017, http://www.przeglad.wsb.net.pl/, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA W WARUNKACH POLSKICH Antoni Dmowski Łukasz Rosłaniec Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, /www.teraz-srodowisko.pl