1.2Energia to zdolność do wykonywania pracy,wywoływania zmian w materii.Zasoby energii możemy podzielić na dwa rodzaje:-Konwencjonalne,nieodnawialne:*Paliwa naturalne:węgiel,gaz ziemny,ropa naftowa.-Niekonwencjonalne:*Nieodnawialne:gejzery,złoża uranu,ogniwa paliwowe,wodór.*Odnawialne:wiatr,woda,promieniowane słoneczne,biomasy,geotermalna itp. .Przemiany form energii w życiu codziennym.Ropa naftowa jest łatwiejsza do wydobyciu i transporcie jest też bardziej kaloryczna niż węgiel.Gaz ziemny ma wiele zalet:jest wysokokaloryczny,tani w wydobyciu,transporcie,jego zanieczyszczenie środowiska jest minimalne.Energia wiatru jest jednym z najstarszym, znanym od wieków źródeł energii.Energetyka wodna zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną,wykorzystując energię spadku wody.Biomasę określa się jako masę materii organicznej,zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych.Elektrownie jądrowe są dość ryzykowne.Energia słoneczna umożliwia nieustanny przebieg wszystkich procesów na Ziemi.Można jednak temu zaradzić,wykorzystując promieniowanie słoneczne.Energia słoneczna jest czysto ekologiczna i darmowa.Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych.Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi,dlatego można zakładać,że z tej energii można przez cały czas korzystać.Masowe spalanie paliw kopalnych jest jedną z przyczyn prowadzących do szybkiej degradacji środowiska.Zanieczyszczenia te są związane z wytwarzaniem dużej ilości związków trujących,popiołów i ciepła.Węgiel kamiennyskutki uboczne: degradacja terenów,hałdy górnicze(zmiany krajobrazu),zmiany stosunków wodnych-wody gruntowe,negatywny wpływ na rolnictwo i leśnictwo,zapadanie się budynków,emisja metanu CH4,odprowadzanie zasolonych wód pokopalnianych,emisja CO2,NOx,SO2,pyłów do atmosfery,popiołów.Węgiel brunatnyskutki uboczne:degradacja terenów,zmiana krajobrazu,zmiany stosunków wodnych,emisja CO2,NOx,SO2,pyłów do atmosfery,popiołów.Gaz ziemnyskutki uboczne:stwarza najmniejsze zagrożenie dla środowiska spośród wszystkich paliw kopalnych,ale występuje również emisja gazów,ewentualne awarie gazociągu to katastrofa ekologiczna.Emisja CO2,NOx, SO2(śladowe ilości) i NMVOC(lotnych nieratanowych węglowodorów).Ropa naftowa i paliwa ropopochodne-skutki uboczne:możliwe skażenie lądów i wód przy niekontrolowanych wyciekach,emisja CO2, NOx,SO2, odpady stałe powstające w rafineriachPierwiastki promieniotwórczeskutki uboczne:degradacja terenu,silnie radioaktywne odpady wymagające specjalnego składowania.W sektorze rolnictwa zmiany klimatu wpłyną na zbiory,gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji.Zmiany klimatu wpłyną również na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii organicznej,będącej głównym czynnikiem zapewniającym jej żyzność.Zjawisko erozji wybrzeża spotęguje się,a istniejące środki ochronne mogą okazać się niewystarczające dla zapobieżenia zalewaniu terenów przybrzeżnych na wielu obszarach.Oczekuje się również,że mniejsze opady i fale upałów wpłyną negatywnie na proces chłodzenia a tym samym wydajność elektrociepłowni.Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne stratyspołeczne i gospodarcze.Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z podnoszeniem się poziomu morza.Sektor turystyki poniesie szkody w związku ze zmniejszającą się pokrywą śnieżną w górach oraz wzrostem temperatury powietrza w tradycyjnych obszarach wypoczynku.Nadmierna śmiertelność z powodu upałów,występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych,wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków,zwłaszcza w wysokich i średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej.Produkcja żywności również zależy od dostępności zasobów wodnych w celu nawadniania.Do 2070 roku spodziewany jest w Europie wzrost powierzchni obszarów ubogich w wodę z 1% w chwili obecnej do 35%.Stres wodny w niektórych regionach Europy,Afryki i Azji będzie mieć wpływ na intensyfikację procesówmigracyjnych.Z każdym rokiem sięgamy po złoża,które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału icoraz trudniej je eksploatować.A to oznacza,że prowadzenie działań wydobywczychpochłania coraz więcej pieniędzy i energii.Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali.Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji samochodów,urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej.W pewnym momencie okaże się więc,że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża.Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków oznacza też,że pod wydobycie trzeba przeznaczaćcoraz większe tereny.Są już kraje,gdzie koncesje wydobywcze obejmują 1/5,a nawet 1/3 terytorium kraju.Ma to katastrofalne skutki dla środowiska.
A.Hrynkiewicz-Skąd brać energię?„Wiedza i życie”2000Encyklopedia PWNE.Bałabanow-„Energia sztucznego słońca”E.Rybka-„Astronomia ogólna”J.Trefil–„1001 spotkań z nauką”