Raport 1.3 ,,Analiza problemu – możliwe rozwiązania – efektywność energetyczna, nowoczesne technologie grzewcze, OZE”

Odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystanie nie powoduję długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawialne.

Do rodzajów odnawialnych źródeł energii należą:

Energia słoneczna to energia pochodząca z promieni słonecznych, która stanowi źródło najbardziej rozpowszechnione na naszej planecie. Może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej oraz do celów grzewczych. Energia Słoneczna jest przetwarzana przy pomocy kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Nowoczesne panele słoneczne mogą korzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, ale również w dni pochmurne, kiedy światło jest rozproszone.

Energia wiatru to energia kinetyczna, która jest wykorzystywana przy pomocy turbin wiatrowych zmieniających ją w energię elektryczną. Wiatr napływający na łopaty wiatraka wprowadza w ruch wirnik turbiny. Ze względu na ustawienie osi wirnika turbiny wiatrowe dzieli się na te o pionowej oraz o poziomej osi obrotu.

Energia geotermalna to energia drzemiąca wewnątrz ziemi. Gromadzi się w skałach, wodach oraz parach. Gorące jądro naszej planety stanowi źródło praktycznie niewyczerpalne, a ciepło jest wytwarzane na bieżąco podczas rozpadu radioaktywnych izotopów uranu, potasu i toru. Energię wód termalnych wykorzystuję się na dwa sposoby. Bezpośrednio, poprzez zastosowanie turbin parowych bądź za pomocą układów biernych.

Energia wód – Elektrownie wodne dzielą się na przepływowe, pływowe i szczytowo – pompowe. W celu zmaksymalizowania energii potencjalnej wody buduje się także wysokie zapory. Wyróżnia się również małe elektrownie wodne, których wpływ na środowisko jest znikomy w porównaniu do opisanych wyżej dużych elektrowni.

energia pozyskiwana z biomasy – Biomasę stanowią produkty , odpady czy pozostałości po produkcji leśnej i rolnej, które ulegają biodegradacji . Mogą to być również biogazy oraz niektóre frakcje odpadów komunalnych i przemysłowych.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskiwanych wyników usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystywanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania usług i produktów. Przykładowo izolacja termiczna budynków pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE:

W Polsce w 2014.r rzeczywisty udział energii ze źródeł odnawialnych wyniósł około 12% Państwa, które są w czołówce z OZE produkują około 40 % energii, a Szwecja nawet ponad 50%. Natomiast państwa tj. Malta i Luksemburg z OZE produkują około 5% energii. Energia pozyskiwana z OZE jest odpowiednio do swojej postaci, zamieniana w elektrowniach, ciepłowniach lub elektrociepłowniach na energię elektryczną lub energię cieplną.

Możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców – program Czyste Powietrze:

Program finansuję wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w programie jest gmina. Program Czyste to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz pracę związane z termomodernizacją.

Taryfy FIT, net metering, środki publiczne (pro2gramy gminne, WFOŚiGW), komercyjne oferty bankowe:

W dniu 20 lutego 2015 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa stworzyła realne warunki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ponad 200 tys. nowoczesnych mikroinstalacjach użytkowanych przez gospodarstwa domowe, małe firmy rodzinne, samorządy. Dzięki taryfom gwarantowanym prosumenci będą mieć pewność, że wytworzona przez nich energia zostanie odkupiona po stałej cenie przez 15 lat w takiej części, w jakiej będzie zaoferowana.

Uchwalenie ustawy OZE, w części prosumenckiej zaadresowanej głównie dla osób fizycznych czasowo zbiegło się z otwarciem dla tego typu beneficjentów programu dotacji Prosument, który umożliwia uzyskanie dotacji na realizację mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną o mocy do 40 kW lub mikroinstalacji hybrydowych, w skład których wchodzą różne rodzaje mikroźródeł do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wprowadzających m.in nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. system taryf gwarantowanych FIT.

ekologia.pl

Wikipedia

patrolslonce.blogspot.com

czystepowietrze.gov.pl

rynekinstalacyjny.pl