Całe nasze życie jest obecnie uzależnione od energii i efektów jej przetwarzania.Nieodnawialne źródła energii to węgiel kamienny,brunatny, ropa naftowa,torf i gaz ziemny są one wykorzystywane od wielu lat,dzięki dobrze znanym technologiom przetwarzania surowców.Korzystanie z tych surowców niesie ze sobą ogromne szkody:złoża te ulegają stopniowemu wyczerpaniu,wydobycie surowców powoduje degenerację krajobrazu,zanieczyszczenie gazami i pyłami,elektrownie jądrowe przyczyniają się do powstawania radioaktywnych odpadów,awarie w elektrowniach atomowych powodują poważne skażenie środowiska na wiele lat.Nieodnawialne źródła energii służą nam w naszych domach do ogrzewania,najczęściej wykorzystujemy węgiel kamienny i jego pochodne jak ekogroszek czy miał.Gaz ziemny jest również wykorzystywany do ogrzewania domów.Spadek zużycia węgla kamiennego w krajach rozwiniętych jest rezultatem restrukturyzacji i modernizacji ich gospodarek.Węgiel brunatny stosowany jest głównie jako opał,jego spalanie ma ujemny wpływ na środowisko.Nie wszystkie składniki ropy naftowej są pożądane.Związki zawierające siarkę i chlor powodują korozję urządzeń rafineryjnych.Dlatego pierwszą czynnością po wydobyciu ropy jest jej odsiarczanie oraz usunięcie wody.Węglowodorom w ropie naftowej towarzyszą również inne związki organiczne, zawierające tlen azot i siarkę.Wytwarza się z niej połowę energii wykorzystywanej na świecie.Jako surowca energetycznego wykorzystuje się ropę naftową w transporcie,przemyśle i innych działach gospodarki.Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym.Przy jego spalaniu emitowane są minimalne ilości szkodliwych zanieczyszczeń.Musimy pamiętać,że energia ma swoje źródła i większość tych,które do tej pory były najbardziej eksploatowane pomału zaczynają się wyczerpywać.Problem ten staje się powoli realny i zagraża dalszemu rozwojowi cywilizacji.Istotne jest inne zagrożenie, nad którym,nie zastanawialiśmy się na początku eksploatacji źródeł energii.Mianowicie nad skażeniem i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,których przyczyną są skutki uboczne wykorzystywania źródeł energii w procesach spalania,a także postępująca degradacja terenów ich wydobywania i zbyt mała troska o bezpieczeństwo transportu wielu paliw.Eksploatacja węgla kamiennego powoduje skażenie wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziem.Wydzielający się w czasie jego spalania dwutlenek węgla Co2 przedostaje się w ogromnych ilościach do atmosfery powodując efekt cieplarniany,także w wyniku kwaśnych deszczy zakwaszanie jezior i degradację lasów.Wycieki ropy naftowej prowadzą do rozległych skażeń środowiska,wód oraz fauny i flory,określanych często mianem katastrof ekologicznych.Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze powoduje topnienie lodowców,występuje również zagrożenie coraz większej przenikalności szkodliwego promieniowania nadfioletowego ze słońca.Bardzo niepokojącym zjawiskiem w współczesnym świecie jest smog jest to zjawisko krótkofalowe występujące w wyniku natężenia spalania węgla szczególnie w porze zimowej.Zanieczyszczenie powietrza z którym spotykamy się na co dzień a które powodowane jest dymami z kominów,spalinami samochodowymi i palenie w tzw. kopciuchach to smog, jest on widoczny.Dlatego większość krajów stara się pozbyć tego problemu.Najgroźniejszymi gazami będącymi przyczyną efektu cieplarnianego jest dwutlenek węgla,metan,podtlenek azotu.Zmiana klimatu jest zjawiskiem bardzo złożonym i wpływa na niego wiele czynników, dlatego ważne jest aby wszystkie kraje na całym świecie ze sobą współpracowały.Oglądając telewizję docierają do nas różne informacje dotyczące skutków zmiany klimatu w postaci pożarów,upałów,powodzi,huraganów.Często obserwujemy również bezmyślność w postępowaniu człowieka,które objawia się skrajna nieodpowiedzialnością.Ta bezmyślność to np. zanieczyszczanie rzek,jezior,mórz ściekami,odpadami chemicznymi,podpalanie wysypisk z oponami,palenie w piecach plastików,folii.Zbyt mało działamy w celu efektywnego wykorzystywania odpadów.Zmiany klimatu wpływają na zdrowie człowieka.Zanieczyszczenie powietrza jest powodem zaburzeń układu oddechowego i układu krążenia zwłaszcza u dzieci i osób starszych,i może prowadzić do przedwczesnych zgonów.Zdecydowana większość szacowanych skutków zdrowotnych łączonych ze zmianami klimatu dotyczy pośredniego wpływu i powiązanych złożonych procesów ekologicznych (utrata bioróżnorodności,degradacja ekosystemów).Zmiany klimatu poprzez niedobory wody i susze nadanych obszarach mogą mieć poważne implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego.Wzrost częstotliwości występowania powodzi,gwałtownych burz i huraganów jest kolejnym odczuwalnym zagrożeniem dla zdrowia związanym ze zmianami klimatu.Przedstawione informacje nie napełniają optymizmem co do życia na naszej planecie,ale wszystko zależy od naszej odpowiedzialności i wychowaniu społeczeństwa w świadomości,że wszystko zależy od naszego odpowiedniego postępowania. http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/ https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0