Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie powoduje ich wyczerpywania. Do najważniejszych należą energia słoneczna, energia wiatru, energia spadku wody, energia spalania biomasy i energia geotermalna. Kolektory słoneczne są wykorzystywane do podgrzewania wody a ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają ciepło słoneczne w energię elektryczną. Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru. Elektrownia wodna wytwarza prąd zmieniając energię potencjalną wody na elektryczną. Energia geotermalna i biomasa to również ekologiczne rozwiązania. Z dzisiejszą technologią możemy wykorzystywać energię cieplną skał, gruntu oraz wody. W wyniku spalania biomasy uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną. Mikroinstalacja OZE to przydomowe źródło energii odnawialnej, czyli np. niewielka elektrownia słoneczna. Taka instalacja pokrywa potrzeby własne gospodarstwa domowego. Według obecnie obowiązującej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii,  mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2020 roku efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalacje, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Przykładowe środki poprawy efektywności energetycznej: użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, stosowanie pomp cieplnych, efektywnych kotłów, izolacja ścian i dachów, podwójne/potrójne szyby w oknach, ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, sterowniki czasowe, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej. Stosowanie powyższych metod przyczynia się do poprawy warunków środowiska i obniżenia kosztów. Korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii są niepodważalne. Dzięki nim nasz dom może mniej negatywnie oddziaływać na środowisko, a to z kolei sprawi, że życie w okolicy będzie przyjemniejsze i zdrowsze. Polska obecnie jest na 21 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE. Już 11 państw Unii Europejskiej wykorzystuje więcej energii ze źródeł odnawialnych, niż przewidywały ich cele na 2020 rok. Większość z nich to kraje porównywalnie lub mniej zamożne od Polski. Mix energetyczny to podział energetyki ze względu na źródła energii z której energię wytwarzamy oraz wykorzystywane technologie wytwarzania.Udział energii odnawialnej w Polsce wynosi 10,9 %. Energia odnawialna w Polsce pochodzi przede wszystkim z biopaliw stałych (67,9%) wiatru (14,0%) i z biopaliw ciekłych (10,0%).Energię ze źródeł odnawialnych wykorzystujemy od niedawna, jednak dzięki ciągłemu rozwojowi techniki staje się to coraz bardziej opłacalne. Jeśli dodać do tego możliwość skorzystania z dotacji, inwestycja odpowiednio zaplanowana i dostosowana do lokalnych warunków ma szansę zwrócić się w ciągu kilku lat, a potem przynosić wymierny zysk.Producenci energii ze źródeł odnawialnych mogą korzystać z programów m.in. „Czyste powietrze”. Program realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.Wsparciem finansowym jest także system taryf gwarantowanych FIT . Jest to możliwość sprzedaży na preferencyjnych warunkach niewykorzystanej oraz wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, sprzedawcy zobowiązanemu albo wybranemu sprzedawcy. Również gminy promują wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.W naszej gminie zostały zamontowane kolektory słoneczne, kotły na biomasę a obecnie montuje się panele fotowoltaiczne. Instalacje te uzyskały współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Balerstet J., (red.) (2014), Biologia: vademecum maturalne, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia.
Cymerman Ł., Współczesne problemy ekologiczne i ich rozwiązania, http://www.ekoproblemy.prv.pl/.
Dubert F., R. Kozik i in., (red.) (2014), Biologia na czasie 2: Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa.

Fotowoltaika
Konwersja fotowoltaiczna polega na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.  Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z dwóch krzemowych płytek (+ i -) pomiędzy którymi znajduje się pole elektryczne reprezentowane przez barierę potencjałów. Padające na ogniwo promienie słoneczne zostają pochłonięte i wybijają elektrony z ich miejsc. Wolne miejsca to tzw. dziura elektronowa, która jest nośnikiem ładunku. Skutkiem ruchu elektronów pomiędzy warstwami krzemowego półprzewodnika jest powstanie różnicy potencjałów czyli napięcia elektrycznego.  Panele słoneczne wytwarzają prąd stały. Aby móc z niego korzystać, trzeba wyposażyć instalację w inwerter, który przekształca prąd stały w zmienny, który ma częstotliwość i napięcie odpowiadające wymaganiom domowej sieci elektrycznej. Każdy panel fotowoltaiczny składa się z połączonych krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Moduły są zalaminowane folią EVA, dzięki czemu ogniwa pozostają w próżni. Przed uszkodzeniami mechanicznymi moduł chroniony jest hartowaną szybą. Szyba ta ogranicza straty energii. W celu zmniejszenia odbicia światła pokrywa się je warstwą przeciwodblaskową lub stosuje się teksturowanie powierzchni. Od dołu modułu szczelność zapewnia specjalna folia typu „backsheet”. Do usztywnienia całej konstrukcji służy rama aluminiowa. Kolejnym elementem jest puszka przyłączeniowa. W tej puszce znajdują się diody bocznikujące („by passy”). Ich zadaniem jest niedopuszczenie do przegrzania panelu, w przypadku wystąpienia zacienienia oraz niedopuszczenie do znaczącego obniżenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Elementy montażowe dostosowane są do miejsca, w którym będzie znajdować się instalacja fotowoltaiczna. Czynniki, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu PV to przede wszystkim nachylenie modułów fotowoltaicznych (w Polsce, za optymalne nachylenie uznaje się wartości w przedziale 30°- 40°) i azymut – moduły fotowoltaiczne powinny być skierowane w kierunku południowym. Niestety nie gwarantuje 100% uzysków energetycznych. Podczas planowania montażu modułów, trzeba także uwzględnić wszelkie elementy, które mogą rzucać na nie cień. Latem panele fotowoltaiczne dają więcej prądu, bo mają do dyspozycji dużo więcej światła, lecz jesienią i zimą lepiej wykorzystują tę mniejszą ilość światła, ze względu na niższą temperaturę. Czynnikiem sprzyjającym jest wiatr, który schładza moduły krzemowe i wpływa na ich wysoką sprawność. W słoneczne zimowe lub jesienne dni duża absorbcja światła dochodzącego do modułów powoduje wytwarzanie dużej ilości energii elektrycznej, zaś niska temperatura nie pozwala na zbytnie nagrzewanie się modułów. Rezultatem jest wyższa sprawność przy niskich temperaturach. Prosument to jednocześnie wytwórca i odbiorca energii wytworzonej z OZE. Potocznie prosumentem nazywa się  wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,  który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby.  Prosumentem nazywa się również wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

https://energetyka-sloneczna.net/wiadomosci/pokaz/11,system-nadazny-pv-solar-tracker-budowa-i-zasada-dzialania

Jak działa optymalizator mocy?