Energia otacza nas z każdej strony i występuje w różnych postaciach np. energii elektrycznej, słonecznej lub cieplnej. Jeden rodzaj energii może zamieniać się w drugi.. Rozwój gospodarczy i technologiczny skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na energię, toteż stale musimy myśleć o nowych jej źródłach. Energetyka to dział przemysłu zajmujący się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dzieli się na energetykę konwencjonalną – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej dzięki spalaniu paliw, którymi są na przykład węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, biogazy, biomasa, torf, łupki bitumiczne; i energetykę niekonwencjonalną – pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych, np. wód płynących, wód geotermalnych, wiatru, Słońca, pływów morskich, reakcji jądrowych, ciepła otoczenia.. Energia uzyskana z odnawialnych źródeł energii jest ekologiczna ponieważ nie wymaga spalania żadnych paliw. Większość konwencjonalnych elektrowni cieplnych pozyskuje energię ze spalania paliw kopalnych. Ropa naftowa jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego. Gaz ziemny jest podstawowym źródłem energii dla gospodarstw domowych. Energetyka konwencjonalna w przyszłości może być niewystarczająca ze względu na wyczerpywanie się zasobów paliw nieodnawialnych. W energetyce konwencjonalnej wytwarzanie energii następuje poprzez spalanie paliw co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. W wyniku spalania do atmosfery dostaje się wiele szkodliwych substancji. Najbardziej spektakularne skutki spalania paliw kopalnych to fale upałów, suszy i bezpośrednio z nich wynikających pożarów, wichury, intensywne opady. Ogromna emisja dwutlenku węgla prowadzi do globalnego ocieplenia, na skutek czego dochodzi do topnienia lodowców przez co wzrasta poziom mórz i oceanów. Dochodzi do powodzi i erozji regionów nadmorskich i nizinnych oraz anomalii pogodowych.  Kwaśne opady powodują obumieranie wielkich połaci lasów, wymieranie ryb, zatruwanie wody pitnej, spadek wydajności rolnictwa. W wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami powstaje smog. Zanieczyszczenia atmosfery to nie jedyny niekorzystny efekt pozyskiwania energii z paliw kopalnianych. Ropa naftowa przedostająca się do morza unosi się na powierzchni wody doprowadzając organizmy morskie do śmierci. Skutkiem wydobycia węgla jest niszczenie terenów a przez to środowiska naturalnego. Ponadto dochodzi do obniżenia się wód gruntowych, powstają tak zwane leje depresyjne, zapadliska kopalniane, hałdy. Najważniejsze negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi obejmują: brak wody, niekorzystne zjawiska pogodowe, choroby roślin i zwierząt, ograniczenie dostępności żywności. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na zdrowie i życie ludzi. W niektórych regionach następuje wzrost zgonów spowodowanych falami upałów, rozwój chorób przenoszonych przez insekty (np. borelioza), rozwój chorób zakaźnych i chorób układu oddechowego. Długotrwała ekspozycja na niezdrowe powietrze powoduje: zmiany w obrębie układu oddechowego, schorzenia układu krwionośnego i nerwowego, obniżenie odporności, problemy związane z płodnością czy choroby nowotworowe. Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować. Zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne przyczyniają się do zmniejszenia bioróżnorodności środowiska morskiego. Ponadto wpływają na wysokość plonów jak i zmniejszenie produkcji energii z paneli słonecznych. Od czasów rewolucji przemysłowej gospodarka coraz mocniej się rozwija, co może to doprowadzić m. in. do wyczerpywania się takich surowców nieodnawialnych jak zasoby węgla kamiennego lub węgla brunatnego. Te dwa surowce są jednymi z głównych źródeł energii elektrycznej na świecie. Energetyka konwencjonalna w przyszłości może być niewystarczająca do spełnienia potrzeb człowieka ze względu na wyczerpywanie się zasobów paliw nieodnawialnych. Dlatego konieczne są poszukiwania alternatywnych, źródeł energii i rozwój energetyki niekonwencjonalnej. Jest to też istotne dla środowiska naturalnego, ponieważ wydobycie i spalanie paliw niszczy środowisko naturalne, zanieczyszcza powietrze, wody i gleby. Natomiast energetyka niekonwencjonalna jest na ogół przyjazna środowisku. Jeśli ludzkość nie przestawi się w porę na inny sposób pozyskiwania energii może stanąć w obliczu wielkiego kryzysu energetycznego. Sposobem zaradzenia temu jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jak Słońce, wiatr czy woda. Aby nie narażać przyszłych pokoleń na ten trud czas zacząć robić to teraz. Gdy będziemy stopniowo zastępować np. produkcję energii przez spalanie węgla na energię słoneczną lub wiatrową eksploatacja surowców nieodnawialnych spadnie i ludzkość zapobiegnie tak szybkiemu ich wyczerpaniu.

Balerstet J., (red.) (2014), Biologia: vademecum maturalne, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia.

Bacia A., Czaja S. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.

Dubert F., R. Kozik i in., (red.) (2014), Biologia na czasie 2: Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa.