Skutki negatywnego wpływu paliw kopalnych na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo są ogromne, ale na szczęście problem jest już dostrzegany na szczeblu międzynarodowym. Państwa zobowiązują się do ograniczania wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii (OZE). Większą wagę przywiązuje się do rozbudowy terenów zieleni oraz retencjonowania wody. Mobilizuje się obywateli do segregowania śmieci i tworzy programy, które finansowo wspierają ekologiczne inwestycje. Przyjrzyjmy się jednak bliżej samej energii odnawialnej. Jakie istnieją możliwości zmiany źródeł jej pozyskiwania? Czy „zielona energia” jest w ogóle efektywna i ma szansę zastąpić tę, która powstaje w elektrowniach węglowych?

Odnawialne źródła energii bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Wypracowane sposoby gwarantują nie tylko bez emisyjną produkcję energii elektrycznej czy cieplnej, ale też niekończące się możliwości wykorzystania. Przez lata opracowane już zostały efektywne metody pozyskiwania prądu i ciepła z ekologicznych źródeł odnawialnych. Wszystkie zapewniają to, czego nie daje węgiel i podobne mu surowce energetyczne, tzn. przyjazność środowisku i pewność, że ich po prostu nie zabraknie. Każde jednak ma swoją specyfikę, trochę inne cechy, sprawdza się w innych miejscach i na różną skalę.

Najczęściej wymieniane odnawialne źródła energii to:

·         Energia słoneczna

Energia ze Słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, gdzie przekształcana jest na możliwą do efektywnego wykorzystania. Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Wystarczyłoby pokrycie panelami fotowoltaicznymi 0,3% powierzchni planety by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzi na całym świecie.

Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Farmy wiatrowe składają się z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to 3 główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik, czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię. Wszystko zaś dzięki wiatrowi, który staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych.

·         Energia wodna

Woda to kolejna siła i ogromny potencjał energetyczny. Energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedziny zaliczyć należy również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystaniu regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty produkcji takiej energii.

·         Energia biomasy

Do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tzw. biomasa. Tutaj kluczowy jest proces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywnego wykorzystania. Są różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

·         Energia geotermalna

Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Kojarzy się najczęściej z islandzkimi gejzerami. Energia geotermalna jest jednym z najtrudniej pozyskiwalnych źródeł energii odnawialnej z uwagi na fakt, że złoża znajdują się głęboko pod ziemią (nawet do kilku kilometrów w głąb). Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do wykorzystania. Geotermia jest źródłem energii cieplnej, jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej.

Wszystkie odnawialne źródła łączy to, że w czasie generowania i produkcji energii nie emitują do atmosfery żadnych szkodliwych substancji, ich wykorzystanie nie wpływa więc na zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie też należą do tzw. „zielonej energii”, co oznacza, że są naturalne, z reguły łatwo dostępne i tanie, jeśli wypracuje się odpowiednie sposoby ich pozyskiwania.[1]

Jeden z najlepszych i opłacalnych sposobów na oszczędność energii  jest zmniejszenie  wykorzystywania zasobów przyrody oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń co przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna to  stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Aby zwiększyć efektywność energetyczną należy w zakresie budynków : zmodernizować oświetlenie, ocieplić  ściany i dachy, wymienić  okna  i drzwi oraz zmienić  źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W przypadku transportu wyróżnić można okresową kontrolę pojazdów, dbanie o odpowiednie ciśnienie w oponach czy też wdrożenie zasad eco-drivingu. W obszarze przemysłu natomiast: izolacja termiczna ciągów technologicznych, uszczelnienie systemów przesyłu mediów czy odzysk ciepła procesowego.

Energia słoneczna i wiatrowa, to sposoby wytwarzania energii OZE które są zdecydowanie najpopularniejsze. W 2019 roku odpowiadały one za 90% energii wytworzonej z nowych niewyczerpywalnych źródeł. Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA z końca 2019 roku wskazują, że na świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 2 537 GW, które wykorzystują energię odnawialną. Co budujące, tego rodzaju inwestycje dominują jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze na całym świecie – w 2019 roku stanowiły one ok. 72% wszystkich tego typu inicjatyw. Tym samym udział energii odnawialnej w globalnym miksie wzrósł na koniec 2019 roku do 34,7%. Prym w rozwijaniu OZE wiedzie Azja, która odpowiada za ponad połowę przyłączonych w poprzednim roku mocy.[2]

Jeśli chodzi o nasz kraj, to tutaj pozytywną wiadomością są dane wskazujące na to, że moc odnawialnych źródeł energii z każdym kolejnym rokiem wzrasta w szybkim tempie (przyrost w 2019 roku był 9 razy większy niż w roku 2018). Na koniec ubiegłego roku instalacje OZE w Polsce miały łączną moc 9106 MW. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie. Energia słoneczna znajduje się dopiero na 4 miejscu w rankingu, jednak to właśnie ona cieszy się największy wzrostem w ostatnim czasie. Według stanu na 1 sierpnia 2020 roku moc energii z promieniowania słonecznego wyniosła w Polsce 2261,347 MW, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 150%.[3]

Zwiększenie popularności energii ze słońca wynika przede wszystkim z wielu ułatwień, które oferowane są tym, którzy zdecydują się w nią zainwestować. Wiele programów i dofinansowań sprawia, że inwestycja szybciej się zwraca, a decyzja o instalacji paneli jest znacznie prostsza do podjęcia. Pomagają w tym również uproszczenia procedur i formalności. Bardzo opłacalne dla korzystającego z fotowoltaiki jest też rozwiązanie prosumenckie, polegające na tym, że jest się jednocześnie producentem i konsumentem energii odnawialnej. Wygenerowany prąd zużywa się na własne potrzeby, a jego nadmiar można magazynować w sieci, odbierając np. zimą, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje mniej energii elektrycznej. Elastyczne i efektywne wyjście, które zachęca zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, do inwestowania w OZE.

Działania promujące OZE wynikają w dużej mierze z konieczności zrealizowania celu wyznaczonego wspólnie z Unią Europejską. Zgodnie ze ustaleniami z 2009 roku państwa członkowskie zobowiązały się zapewnić określony udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Dla całej Wspólnoty ten cel wynosił 20%, dla Polski został on określony na 15%. Na kolejne dziesięciolecie Komisja Europejska wyznaczyła tym razem cel wspólny dla całej Unii. To wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie produkowanych mocy do poziomu 32%. Cel ten ma zostać osiągnięty do 2030 roku. [4]

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).[5]

Program Czyste Powietrze połączono z Moim Prądem, przez co składając jeden wniosek można też otrzymać 5000 PLN dotacji bezzwrotnej na fotowoltaikę.

Warto też zwrócić uwagę na program Prosument 2. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. W ramach tego programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek wraz z dotacją do 2020 roku.[6]

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff). System ten daje możliwość sprzedaży na preferencyjnych warunkach niewykorzystanej oraz wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, sprzedawcy zobowiązanemu albo wybranemu sprzedawcy. Jest to  gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Plusem tej formy jest fakt, iż każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres wyżej wspomnianych 15 lat , dzięki czemu można optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów (realnie w 7-8 lat).  [7]

Korzystanie z systemu fotowoltaicznego jest najbardziej opłacalne w momencie, gdy wyprodukowany prąd od razu jest zużywany. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż produkcja odbywa się gdy świeci słońce, a nie zawsze w tym czasie jesteśmy w domu czy w firmie i nie zużyjemy darmowej energii elektrycznej. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest system net meteringu. System ten polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kilowatogodziny (80% zmagazynowanej energii) za darmo.

Mówiąc obrazowo, jeśli nasza instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej prądu niż jesteśmy w stanie zużyć, to nadwyżka energii zostanie zmagazynowana w sieci i będziemy mogli z niej skorzystać w mniej słoneczne dni, gdy produkcja prądu będzie zbyt mała by zaspokoić bieżące zużycie w domu.

Co ważne, zmagazynowana energia będzie pobierana od najstarszych nadwyżek, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać zmagazynowaną energie.

JAK DZIAŁA NET METERING?

  1. Gdy w dzień świeci słońce nasza elektrownia fotowoltaiczna produkuje prąd. Wszelkie urządzenia elektryczne, które mamy w domu pracują za darmo.
  2. Jeżeli produkcja z instalacji jest większa niż nasze zapotrzebowanie w danym momencie, to nadwyżki prądu oddajemy do sieci (magazynujemy).
  3. Gdy nie ma słońca lub gdy jest noc odbieramy nasze zmagazynowane nadwyżki z zakładu energetycznego. Odzyskujesz od 0,7 do 0,8 kWh za każdą przesłaną 1 kWh. Wysokość zwrotu jest uzależniona od wielkości instalacji (0,8 kWh za 1 kWh przy instalacjach do 10 kWp i 0,7 dla instalacji od do 10 do 50 kWp).Jeżeli, w okresie rozliczeniowym produkcja prądu z instalacji  fotowoltaicznej była niższa niż zapotrzebowanie, to wtedy kupujemy prąd na dotychczasowych zasadach.

ZALETY NET METERINGU:

  • Znaczne obniżenie rachunków za energie elektryczną  na poziomie gospodarstw domowych i firm
  • Możliwość magazynowania nadwyżek energii bez dodatkowego sprzętu (akumulatorów)
  • Wspieranie i zachęcanie do nabywania  odnawialnych źródeł energii – w tym instalacji fotowoltaicznych[8]

Ze względu na potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań, na panele fotowoltaiczne można otrzymać ulgi i dotacje.

Do najpopularniejszych rozwiązań należą kredyty bankowe, leasing oraz dotacje. Ze względu na pewne trudności w pozyskaniu dotacji wydaje się, że dla osób prywatnych najlepszym rozwiązaniem jest kredyt. Firmy muszą przeliczyć, czy bardziej opłaca się kredyt, czy leasing.

Na rynku mamy wiele propozycji kredytów, oferowanych przez banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Kredytu na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych m.in udzielają: PKO BP, BOŚ, ING bank Śląski, PNB Paribas, Alior Bank, Santander Consumer bank oraz niektóre SKOKI i Banki Spółdzielcze.[9]

Już teraz kilka banków komercyjnych zdecydowało się przygotować ofertę dedykowaną fotowoltaice. Oto kilka przykładów, gdzie znajdziecie środki na sfinansowanie inwestycji we własną elektrownię słoneczną.

Kredyty na fotowoltaikę – przykładowe oferty

Bank Kwota Czas spłaty RRSO
BOŚ Bank 1.000 – 75.000 zł 1 – 120 msc 6,21%
PKO BP 1.500 – 50.000 zł 2 – 120 msc 5,62%
ING 1.000 – 100.000 zł do 120 msc 12,50%
PEKAO SA 5.000 – 50.000 zł 12 – 120 msc 7,46%
Plus Bank 5.000 – 50.000 zł 36 – 240 msc 7,41%
BPS 1.000 – 80.000 zł do 96 msc od 8,36%

BOŚ – kredyt na fotowoltaikę – umożliwia m.in. na zakup i montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej, może on pokryć do 100% wszystkich kosztów. Co istotne, środki można przeznaczyć również na inne ekologiczne przedsięwzięcia.

EKOkredyt PV “Energia ze słońca”– skierowany do osób, które: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych ;posiadają już rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy ,bądź będą skłonne go założyć; będą otrzymywały wpływy na wspomniany rachunek, w wysokości co najmniej raty kredytu; posiadają zdolność kredytową Oferta kredytu na fotowoltaikę w BOŚ Bank obowiązuje od 03.02.2021 roku do 30.06.2021 roku.

PKO BP – kredyt na fotowoltaikę- w tym przypadku, środki z kredytu można spożytkować nie tylko na zakup paneli PV, ale również na inwestycje w inne ekologiczne rozwiązania

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczna.[10]

Fotowoltaika posiada szerokie spektrum zastosowań, zaczynając od kalkulatora leżącego na blacie przez instalację na budynku mieszkalnym, kończąc na satelicie w przestrzeni kosmicznej. Nie wymaga przesyłania energii na duże odległości i dzięki temu jej nie traci. Jest to również energia bezpieczna. Dobrze zaprojektowany system nie doprowadzi podczas awarii do skażenia środowiska ani nie narazi na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi przebywających w jego pobliżu. Powierzchnia zajmowana przez system jest uzależniona jedynie od tego, jakie jest zapotrzebowanie  na wytworzoną energię[11]

Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które aby móc wytwarzać większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych m.in. w postaci temperatury lub promieniowania słonecznego. Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy panel fotowoltaiczny, natomiast elementem pozwalającym na zamontowanie paneli na gruncie lub budynku jest konstrukcja wsporcza, która jednocześnie ma na celu zapewnić stabilność całego układu. Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny cechujący się parametrami zgodnymi z tymi, które posiadają nasze domowe gniazdka. Ponadto, falownik dokonuje kontroli pracy naszej mikro elektrowni.

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci elektrycznej. wyprodukowanej przez nas energii. Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są z materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu, który pod wpływem dostarczania energii zamienia się z izolatora (ciało, które nie przewodzi elektryczności) w przewodnik. Ze względu na stopień uporządkowania struktury krystalicznej krzemu wyróżniamy jego trzy odmiany:

Krzem monokrystaliczny, który posiada silnie uporządkowaną strukturę pozbawioną licznych defektów. Ogniwa zbudowane z tego rodzaju krzemu charakteryzują się najwyższą efektywnością przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną (tzw. sprawnością). Sprawność modułu monokrystalicznego plasuje się na poziomie 15-19%. W praktyce oznacza to, że energia promieniowania słonecznego padająca na 1m2 ogniwa zostaje w 15% przekształcona na energię elektryczną.

Krzem polikrystaliczny, który charakteryzuje się mniej uporządkowaną strukturą oraz większą liczbą skaz. Z tego względu sprawność modułów zbudowanych z polikryształów krzemu osiąga 14-16%.

Krzem amorficzny, który nie ma postaci kryształu przez co posiada wysoce chaotyczną strukturę z bardzo dużą liczbą wad. Ma to bezpośredni wpływ na niską sprawność modułów, która wynosi zaledwie 9-14%.

Ogniwo składa się z dwóch warstw półprzewodnika. Jedna z nich zbudowana jest z atomów posiadających większą liczbę elektronów na ostatniej z powłok, przez co charakteryzuje się ładunkiem ujemnym (warstwa typu n). Druga zaś złożona jest z atomów posiadających puste miejsca po elektronach tzw. dziury (warstwa typu p). Warstwa ta charakteryzuje się dodatnim ładunkiem elektrycznym. Na granicy tych dwóch warstw atomy z warstwy typu n „oddają” swoje dodatkowe elektrony atomom z warstwy typu p zapełniając ich dziury. W ten sposób powstaje złącze p-n składające się z atomów o obojętnym ładunku elektrycznym.

Produkcja energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicznym ma miejsce tylko wtedy, gdy pada na nie światło słoneczne. Promienie należy przy tym postrzegać, jako strumień cząsteczek (tzw. fotonów) posiadający porcję energii. Energia ta docierając do ogniwa zostaje pochłonięta przez elektrony znajdujące się na ostatniej z powłok elektronowych atomów krzemu na złączu p-n. Elektrony na skutek dostarczonej energii zostają „wybite” z powłok i krążą swobodnie po materiale półprzewodnikowym w warstwie typu n. Jednocześnie w warstwie typu p zwiększa się liczba atomów z dziurami. Prowadzi to do powstania różnicy ładunków na obydwu warstwach tzw. napięcia. Swobodne elektrony z warstwy n dążą do ponownego zapełnienia dziur w atomach znajdujących się w warstwie typu p. Jednak złącze p-n, pełniące rolę „izolatora”, skutecznie im to uniemożliwia. Przyłączenie odbiornika do ogniwa fotowoltaicznego, a tym samym zamknięcie obwodu elektrycznego spowoduje przepływ wolnych elektronów w kierunku atomów z ładunkiem dodatnim. Ten uporządkowany ruch elektronów to prąd. Jego natężenie jest proporcjonalne do natężenia promieniowania słonecznego, a także powierzchni ogniwa fotowoltaicznego.

Powstały prąd stały trafia do falownika, który przekształca go na prąd przemienny. Dzięki temu możliwe jest zasilanie naszych domowych sprzętów energią elektryczną.[12]

W fotowoltaice, podobnie jak w przypadku większości instalacji OZE¹, możliwe są rozwiązania autonomiczne lub podłączone do sieci.

System typu on-grid jest powszechnie stosowany w domach przyłączonych do sieci elektrycznej. Tego rodzaju instalacja składa się z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych w wybranej ilości, inwertera liczników informujących o produkcji i zużyciu prądu oraz części przyłączających system do sieci i zabezpieczeń.

System off-grid spotyka się najczęściej w dwóch przypadkach. Na montaż tego rodzaju rozwiązania decydują się właściciele domków letniskowych oraz osoby, którym zależy na całkowitym uniezależnieniu się od zewnętrznych dostawców energii. Instalacja off-grid składa się z tych samych elementów, co system on-grid i dodatkowo wyposażona jest w akumulatory. Osoba montująca na swój użytek tego rodzaju rozwiązanie musi zadbać również we własnym zakresie o regulator ładowania – część, dzięki której akumulatory będą mogły zostać załadowane bezpiecznie i przy minimalnych stratach energii.[13]

Istnieją czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego. Są to:

  1. Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Nie oznacza to, że moduły fotowoltaiczne nie pracują np. w pochmurne dni czy pod wieczór – po prostu wtedy ich wydajność jest znacznie mniejsza. To samo dotyczy miesięcy zimowych
  2. Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Każde odchylenie od kierunku południowego oraz pochylenie poza wskazany zakres będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii.
  3. Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%.
  4. Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.[14]

Bez emisyjne źródła energii odnawialnej to przyszłość. Mimo, że nie są pozbawione wad, generują swoje problemy i być może w wielu wypadkach nadal są droższe niż powszechna „czarna energia”, to jednak są najlepszym wyjściem jeśli chcemy zacząć dbać o środowisko i zmniejszać wpływ na zmiany klimatu. Ich upowszechnienie pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zmniejszyć produkcję odpadów energetycznych i prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego na całym świecie. Alternatywne źródła energii niosą pozytywne wartości zarówno na poziomie globalnym, jak i dla pojedynczych jednostek. Warto zwrócić na nie większą uwagę i zastanowić się, czy nie możemy wykorzystać ich w większym stopniu również w swoim gospodarstwie domowym.

[1] https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii

[2] IRENA: Odnawialne źródła energii rosną w siłę. Słońce i wiatr z największym wzrostem. (teraz-srodowisko.pl)

[3] Odnawialne Źródła Energii – OZE w pigułce | innogy

[4] https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii

[5] Czyste Powietrze | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl)

[6] Dofinansowania na panele słoneczne w 2021 roku (fotowoltaikaonline.pl)

[7] Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – Aktualności – Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

[8] Co to jest Net-metering i ile mogę dzięki niemu zaoszczędzić? (brewa.pl)

[9] https://fotowoltaikaonline.pl/finansowanie-fotowoltaiki

[10] https://www.rachuneo.pl/artykuly/fotowoltaika-i-jak-dziala

[12] Jak działa fotowoltaika? Działanie instalacji fotowoltaicznej w pigułce. | Inkubator Przedsiębiorczości Lądek-Zdrój (inkubator-ladek.pl)

[13] 🥇 Systemy fotowoltaiczne on-grid i off-grid – opis i zastosowanie • szkolenia Fotowoltaika

[14] http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html