Istnieje wiele sposobów wytwarzania energii. Obecnie występuje podział na energię ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.  Wyróżniamy następujące źródła energii odnawialnej: słoneczną, wiatrową, wód lądowych, ruchów wody morskiej, geotermalną, biomasę, biogaz oraz biopaliwa cieplne. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii takie jak: wytwarzanie energii z węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu. Ich spalanie wiąże się z emisją szkodliwych dla środowiska substancji. Przejawem słabej jakości powietrza jest smog. Smog jest mieszaniną szkodliwych związków chemicznych składających się z metali ciężkich, tlenków siarki, azotu, oraz pyłów zawieszonych. Prowadzi również do zanieczyszczenia gleby. Jego małe cząstki mogą przedostawać się do górnych dróg oddechowych i płuc. Smog jest odpowiedzialny za zwiększenie ryzyka występowania chorób układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego jak i nowotworów – co za tym idzie obniża jakość życia i skraca jego długość. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w Polsce rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie niemal 45 tysięcy osób, w tym aż 43 tysiące przez pył zawieszony w powietrzu. Za zmiany klimatu w dużym stopniu odpowiedzialne są gazy cieplarniane (np. dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu). Około dwie trzecie światowych emisji gazów cieplarnianych jest związane ze spalaniem paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz na potrzeby transportu i przemysłu. Oprócz tego na ilość gazów cieplarnianych ma wpływ karczowanie lasów, rolnictwo oraz składowanie odpadów na wysypiskach. Zintensyfikowany efekt cieplarniany ma i będzie miał duży (pośredni i bezpośredni) wpływ na wiele sektorów gospodarki. Efekt ten oddziałuje na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna. Jego następstwem jest podniesienie się średniej temperatury powietrza na świecie. Światowa Organizacja Meteorologiczna podaje, że istnieje około 70% szans, że jeden lub więcej miesięcy w ciągu najbliższych 5 lat będzie co najmniej o 1,5°C cieplejszy w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Innymi skutkami efektu cieplarnianego jest topnienie lodowców, a co za tym idzie podniesienie poziomu wszechoceanu i częstsze powodzie. Zwiększone jest parowanie, susze są bardziej dotkliwe, jałowieją żyzne obszary Ziemi, co skutkuje problemami w rolnictwie. Flora i fauna także jest narażona na oddziaływanie zmian klimatycznych – niektóre gatunki nie są w stanie się do nich przystosować i przez to może grozić im wyginięcie. Zmiany klimatyczne oddziałują także na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może nastąpić wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych związanych z warunkami pogodowymi tj. nadmierna śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych, wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują duże straty gospodarcze. Uderzają one w infrastrukturę: budynki, transport, dostawy energii i wody. Ciężko oszacować realne straty spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. Nakłady, które można określić, to jedynie wydatki związane z hospitalizacją, leczeniem i opieką nad chorymi. W Polsce budżet państwa traci ok.80 miliardów złotych przez zanieczyszczenia powietrza. Kolejnym następstwem korzystania ze źródeł nieodnawialnych jest ich wyczerpywanie się i to, co z tego wynika. Nadmierna eksploatacja i zużycie tych surowców niesie ze sobą wiele problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego. W miejscach wydobywania surowców obniża się poziom wody w zbiornikach i ciekach, zanikają jeziora – powstaje lej depresyjny. To prowadzi do pustynnienia, wylesiania, stepowienia gleb oraz ma negatywny wpływ na florę i faunę. Ludzie są zmuszani do migracji z terenów objętych tymi procesami, bo miejsca te nie są zdatne do zamieszkania. Nadmierne wydobywanie surowców nieodnawialnych wiąże się także z pogorszeniem ich jakości. Za kilkadziesiąt lat złoża surowców mogą się wyczerpać lub ich wydobycie będzie nieopłacalne ze względu na głębokość występowania. Z tego powodu teren Arktyki bogaty w złoża surowców naturalnych stał się areną walk o wpływy kilku narodów.
Przekrój skutków korzystania z nieodnawialnych źródeł energii jest szeroki, ale dzisiaj mają one głównie negatywny wpływ na Ziemię i człowieka. Dlatego tak ważne jest
zastąpienie ich tymi ekologicznymi.

Źródła:

https://zielonestrefy.pl/zielone-strefy/odnawialne-zrodla-energii/

https://www.imgw.pl/wydarzenia/wmo-prognozy-klimatu-na-lata-2020-2024

https://www.eea.europa.eu/pl

https://esbud.pl/gospodarka-odpadami-i-jej-wplyw-na-efekt-cieplarniany/

http://www.gios.gov.pl

https://pl.qaz.wiki/wiki/Exploitation_of_natural_resources

https://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/74/kiedy-zabraknie-ropy

Konferencja ogólnopolska pt. „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”, która odbyła się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2017 r.