Raport 1:

Odnawialne źródła energii są niewyczerpywalne i odnawiają się w krótkim czasie. Podczas jej wytwarzania nie spalamy paliw kopalnych lub innych nieodnawialnych źródeł energii, czyli takich, których zasoby są ograniczone.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

 • energię wytwarzaną dzięki słońcu- fotowoltaika
 • energię wytwarzaną dzięki sile wody- hydroelektrownie
 • dzięki sile wiatru- farmy wiatrowe ( turbiny wiatrowe)
 • energię geotermalną- z wnętrza ziemi,
 • biomasa czyli wytwarzanie prądu z siana, trawy czy innych odpadów organicznych, które odnawiają się bardzo szybko.

Najbardziej wydajnym OZE jest woda a dokładniej hydroelektrownia przepływowa i zaporowa. Do produkcji energii wykorzystują one rzeki, których nie da się zatrzymać naturalnie w przeciwieństwie do wiatru, który nie zawsze wieje oraz słońca, które nie zawsze świeci.

Polska nie należy do państw, których produkcja energii opiera się na OZE. W aktualnym momencie jej udział stanowi około 12GW mocy, co wynosi 12%. Jest to mały wynik patrząc na inne kraje Europy a w szczególności państw skandynawskich, które są w czołówce jeżeli chodzi o procentowy udział OZE w całej strukturze wytwarzania energii w państwie. Polska jest również poniżej średniej udziałów OZE w strukturze państwa na świecie. Według raportu Światowej Rady Energetycznej z 20.09.2020 r., średnia ta stanowi 23%.

Porównanie mocy poszczególnych źródeł energii w Polsce i na świecie:

Odnawialne źródła energii

Rodzaje źródeł wytwarzania energii Moc instalacji na świecie (MW) Moc instalacji w Polsce (MW)
wodna 1171612 969
wiatru 563726 5777
słońca 485826 486,5
biomasa 115731 1002

Dane na rok 2018.

Nasz kraj robi wszystko by podwyższyć udział OZE w strukturze państwa poprzez dofinansowania i projekty. Jednym  z nich jest program ,,Czyste Powietrze”, na którego wnioski można składać od 19.09.2018 r., przewiduje on przeznaczenie 103 mld zł na wsparcie indywidualnych odbiorców chcących walczyć za smogiem i zanieczyszczeniami. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na:

 • wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
 • montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizację budynku,
 • wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.

Z programu mogą skorzystać osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym do 100 tys. zł. Program „Czyste powietrze” może być łączony z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami. Do tej pory złożono 222 tys. wniosków a ta liczba ciągle rośnie. Okres składania wniosków zakończy się 31.12.2027 roku.

Innym ze sposobów promowania OZE jest wprowadzenie taryfy FIT (Feed In tariff), czyli uzyskanie przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej.System wsparcia został przewidziany wyłączenie dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu, w szczególności biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów albo z oczyszczalni ścieków. Z systemu tego korzystać mogą również instalacje wykorzystujące hydroenergię. Taryfa przeznaczony jest dla mikro i małych instalacji, czyli takich, których moc nie przekracza 500 kW.

Net metering (opomiarowanie netto) również zachęca ludzi do korzystania z OZE. System ten polega na tym, że osoba posiadająca system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddanej do sieci energii, będą mogli odebrać z niej 0,8 kWh (80% zmagazynowanej energii) bez dodatkowych opłat. Z net meteringu mogą skorzystać klienci indywidualni jak i firmy, lecz instalacja taka może przekraczać mocy 50 kWp.

Niektóre banki także są powiązane z OZE poprzez oferowanie atrakcyjnych kredytów dla zainteresowanych ochroną środowiska. Pożyczki takie są zazwyczaj o wiele bardziej atrakcyjne od pospolitych kredytów, lecz środki mogą być wykorzystane tylko do sfinansowania instalacji fotowoltaicznych i mogą go uzyskać tylko posiadacze domu lub budujący dom.

Jeszcze innym projektem współfinansującym zakup i instalacje fotowoltaiki jest program ,,Mój prąd”. Jest on skierowany do osób, które dotychczas nie otrzymały dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Można uzyskać maksymalnie 5000 zł, które należy przeznaczyć na wszystkie koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej. Dotację uzyskać można wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Źródła:

 • brewa.pl
 • cire.pl
 • czystepowietrze.gov
 • globenergia.pl
 • gramwzielone.pl
 • oze-biomar.pl
 • stiloenergy.pl
 • wysokienapiecie.pl

Raport 2: 

Ogniwa fotowoltaiczne – ogniwa słoneczne, są to urządzenia, umożliwiające przetworzenie promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Minimalna jednostka światła (foton) pada na płytkę krzemową, z której wykonane jest ogniwo fotowoltaiczne. Foton jest pochłaniany przez krzem i wytrąca elektron ze swojej pozycji i wprowadza go w ruch, co skutkuje przepływem prądu elektrycznego. Aby energia świetlna została przekształcona w elektryczną konieczne jest użycie złącza półprzewodnikowego typu p-n który umożliwia połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej. Baterie słoneczne produkują prąd stały, aby móc używać energię elektryczną należy zainstalować inwerter, którego zadaniem jest zmiana prądu stałego na prąd przemienny.

 Systemy fotowoltaiczne dzielą się na trzy rodzaje:

W systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej (on-grid) wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby takiego systemu działają dwa liczniki prądu – pierwszy mierzy ilość wyprodukowanej energii elektrycznej oddanej do sieci oraz drugi zlicza energię pobraną z sieci elektroenergetycznej.

Systemy off-grid są systemami autonomicznymi tj. nie podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest z akumulatorów do falownika.

W systemie wyspowym występuje podłączenie do sieci elektroenergetycznej jak również system ten posiada akumulatory. Przy małym poborze prądu, energia produkowana przez moduły PV może być bezpośrednio wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach. W sytuacjach, gdy pobór energii elektrycznej jest wysoki energia elektryczna pobierana jest z fotoogniw lub/i akumulatorów.

 Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego.

Czynniki klimatyczne:

 • Natężenie promieniowania słonecznego, które padają na moduł. W pochmurne i bezsłoneczne dni system działa, lecz jego wydajność jest znacznie mniejsza.
 • Kąt pod jakim padają promienie słoneczne. Optymalnym pochyleniem paneli fotowoltaicznych jest 30-40 stopni na południe. Każde odchylenie od tych stopni powoduję zmniejszenie ilości produkowanej energii.
 • Temperatura powietrza. Im wyższa temperatura na zewnątrz tym niższa sprawność paneli słonecznych.

Czynniki techniczne:

 • Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności zależy od rodzaju paneli fotowoltaicznych i inwertera.
 • Sposób montażu instalacji. Największą wydajnością odznaczają się instalacje wolnostojące, które są schładzane przez przepływające powietrze.

Prosument –to konsument będący jednocześnie zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu marki np. Osoba wytwarzająca energię elektryczną z OZE na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej. Termin ten pochodzi od wyrazów „producent” oraz „konsument”.

Źródła:

 • ekofachowcy.pl
 • patrolslonce.blogspot.com
 • portalrsi.kielce.pl
 • Systemy-fotowoltaika.pl
 • Wikipedia.org