-obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka
W XIXw. po raz pierwszy zastosowano wodę do produkcji energii. Dzisiaj hydroenergetyka opiera się na potencjale
rzek oraz otwartych zbiorników wodnych. Buduje się na nich elektrownie przepływowe i zaporowe albo wykorzystuje
potencjał mórz i oceanów.
Do produkcji energii elektrycznej na bazie wiatru służą turbiny wiatrowe, skupiane w farmy wiatrowe. Siła wiatru i
częstość występowania go w danym terenie decyduje o ilości energii wytworzonej przez elektrownie. Korzystnymi
warunkami w Polsce na budowę elektrowni wiatrowych są obszary nadmorskie i przełęcza górskie. Ten sektor
przemysłu rozwija się najszybciej.
Słońce jest najważniejszym źródłem energii na Ziemi. Energię słoneczną można przetwarzać na ciepło w kolektorach
słonecznych oraz stosować do produkcji prądu elektrycznego oraz jako przemiana energii promieniowania
słonecznego w energię chemiczną.
Ciepło z wnętrza ziemi wykorzystywane jest w elektrowniach geotermalnych za pomocą głębokich odwiertów i pomp
tłoczących gorącą wodę na powierzchnie. Energia ta służy głównie do celów grzewczych.
Biomasa to energia organiczna wytwarzana podczas spalania biomasy stałej (np. drewna), spalania biogazu, który
powstaje w wyniku przemiany biomasy stałej w gazową lub przez przetwarzanie biomasy na paliwa. Energia jądrowa
uwalniana jest podczas przemian związanych z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.
Prawdopobnie będzie w przyszłości głównym źródłem energii na świecie.
Innym źródłem energii są ogniwa paliwowe.
-wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze
Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych wpływa negatywnie na środowisko. Toksyczne odpady z elektrowni
atomowych są zakopywane pod ziemią, skażając ją. Podczas spalania surowców, do atmosfery przedostają się
produkty uboczne takie jak gazy i pyły, powodując powstawanie smogu londyńskiego oraz kwaśnych deszczy. Drugie
z wymienionych skutków zakwaszają ziemię i wodę, co prowadzi do degradacji gleby i niszczenia ekosystemów tam
żyjących a w przypadku środowiska wodnego przyczynia się do obumarcia raf koralowych i zwierząt je
zamieszkujących.
Ocieplenie klimatu napędza wysoka emisja dwutlenku. Globalne ocieplenie wpływa na podwyższenie temperatury na
całym świecie co niesie za sobą negatywne zmiany w krajobrazie oraz naturze. Przykładem jest rozmarzanie
lądolodu, który po rozpuszczeniu zasila oceany i morza podnosząc ich poziom. Produkcja energii ze źródeł
nieodnawialnych wyczerpuje złoża surowców mineralnych, które potrzebują długiego okresu by się powstać na nowo
lub już nigdy nie powstaną.
-społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych
Zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne na wiele różnych sposobów. Istnieją skutki bezpośrednie i pośrednie,
a także takie, które występują natychmiast, i takie, które występują przez dłuższy czas.
Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, prowadzić do
przedwczesnych zgonów, zwiększa ryzyko nowotworu i zaburzeń układu nerwowego. W dniach z wysokim stężeniem
zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni . Smog ma również negatywny wpływ na płodność.

Wysokie temperatury wiążą się z zanieczyszczeniem powietrza, a w szczególności z zanieczyszczeniem ozonem w
warstwie przyziemnej.
Inne ekstremalne zjawiska pogodowe także wpływają na zdrowie publiczne.
Wyniki badań potwierdzają interakcje i powiązania wskaźników zmian klimatu ze zdrowiem populacji generalnej.
Obecnie na kontynencie europejskim zidentyfikowano cztery główne zdrowotne zagrożenia klimatyczne, które mogą
być traktowane odrębnie w ocenie ryzyka i nie są łączone z bardziej ogólnymi wskaźnikami zmian klimatu. Są
to temperatury ekstremalne, choroby przenoszone przez wektory, choroby przenoszone przez wodę i
żywność oraz powodzie.
Chociaż globalne ocieplenie może przynieść pewne korzyści, takie jak spadek liczby zgonów z powodu wychłodzenia
w klimacie umiarkowanym lub wzrost produkcji żywności na niektórych obszarach, gdzie warunki klimatyczne
sprzyjają danej uprawie, to ocenia się, że skutki zdrowotne zmieniającego się klimatu najprawdopodobniej będą w
przeważającej mierze obszarów globu negatywne.
-wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika;
Surowce, z których pozyskiwana jest energia to: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny oraz brunatny,
ozokeryt, łupki i piaski bitumiczne, torf, pierwiastki promieniotwórcze. Jeżeli te surowce się wyczerpią, nie będzie
możliwości ich odnowy i ponownego wykorzystania. Na świecie można dostrzec, że pomimo coraz mniejszej ilości
surowców ich eksploatacja wzrasta. Skutkiem wyczerpania się surowców jest konieczność zastąpienia ich źródłami
energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii pozwalają na wykorzystanie naturalnej energii oraz ponowne
wykorzystanie odpadów.
Prowadzi to również do kryzysu gospodarczego. Surowce stają się coraz droższe oraz trudniej dostępne a kraje, które
mają największy wpływ na wydobycie ustalają ceny, które często są bardzo wysokie, czego skutkiem jest inflacja, a
także wiele napięć i konfliktów. Warto także wspomnieć, że spalanie tych surowców znacząco przyczynia się do
zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza przez dużą emisję CO2 i innych szkodliwych gazów i pyłów. Powiększają się
strefy występowania smogu, co przyczynia się do zmian w krajobrazie. Może również dojść do katastrofy
ekologicznej. Wody zanieczyszczone są metalami ciężkimi wymywanymi ze składowisk popiołów. A to wszystko źle
wpływa na stan zdrowia ludzi. Dlatego warto wykorzystywać rozwiązania, najmniej wpływające na stan środowiska.

ŹRÓDŁA
https://enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-
energii/?fbclid=IwAR2sF5cTxRDBVUrd4Yq1JB5IeW8aB65i8IsV0qq2KlPDXtagc–9LtRtrus

W Polsce kończy się węgiel


https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm
https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Energia_jądrowa
https://naukaoklimacie.pl/

Strona główna


https://klimatziemi.pl/

Witajcie na Blogu Energetycznym! Dowiecie się jak oszczędzać na prądzie, jakie są najpopularniejsze taryfy, ceny prądu oraz jak wygląda rynek energii elektrycznej.


https://www.eea.europa.eu/pl/articles/czystsze-powietrze-jest-korzystne-dla
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Forum%20Przestrzeni%202017%20(1).pdf
Podręcznik: „Oblicza geografii 2” autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar wydawnictwa Nowa era