Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
Mówiąc o OZE należy zacząć od tego co to jest, Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje następującą definicję OZE:
„Odnawialna energia jest tą ilością energii jaką pozyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi. Zakres tej definicji obejmuje energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, wiatr, z biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskany z wykorzystaniem wspomnianych odnawialnych źródeł energii.”
Warto tez zaznajomić się z pojęciem efektywności energetycznej, efektywność energetyczna została zdefiniowana w Ustawie z dnia 20 maja 2016 roku następująco:
„Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.”
W odróżnieniu od konwencjonalnych źródeł energii OZE nie mogą się wyczerpać i są bardziej ekologiczne, ponieważ nie ingerują w naszą planetę.
Rodzaje OZE: energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne) energia wiatrowa (turbiny wiatrowe),
energia wodna (turbiny wodne na zaporach), energia biomasy (biogazownie, spalarnie), energia geotermalna (pompy cieplne).
Dzięki OZE można pozyskiwać prąd i ciepło.
Niewątpliwą zaletą OZE jest fakt, że zapewniają one bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ państwa nie będą musiały importować prądu z zagranicy np. w sytuacji, kiedy zabraknie w nich paliw kopalnych.
Polska na tle innych krajów UE oraz na świecie nie wypada najlepiej w 2018 w Polsce udział OZE wynosił kilkanaście procent, przy czym średnia UE to prawie 20%, oczywiście są kraje niżej od polski np. Wielka Brytania, Belgia czy Holandia w tych statystykach, lecz jest też dużo krajów wyżej np. Grecja, Estonia oraz wygrywająca Szwecja.
Sposobów na uzyskanie wsparcia finansowego przy instalacjach fotowoltaicznych jest wiele. Dofinansowanie na instalację OZE można uzyskać z następujących źródeł:Ogólnopolski program „Czyste powietrze”, Rządowy program „Mój prąd”, Dotacje z budżetu miasta lub gminy (np. Gliwic),
Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. z programu „Energia plus”), Pożyczka np. z Banku Ochrony Środowiska.
O dotację do OZE z budżetu miasta Gliwice mogą wnioskować m. in. osoby fizyczne, które złożą wniosek i poświadczą go dokumentacją odbioru i rachunkami lub fakturami. Dotacje dotyczą zadań wykonanych w bieżącym roku lub roku poprzedzającym złożenie wniosku.
Dotacja z programu „Czyste powietrze” przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli m. in. Domów jednorodzinnych. Dzięki niej można wymienić stare i nie ekologiczne źródła ciepła na OZE i przeprowadzić związane z tym wymagane prace termomodernizacyjne.
Program „Mój prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób fizycznych. Przyjmuje ono formę dotacji do połowy kosztów kwalifikowanych mikro instalacji.  Jednak o dotację można się ubiegać jeśli, instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci (jest to możliwe po podpisaniu umowy z dystrybutorem energii). Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej tego programu poniesione koszty zwracają się po 6-8 latach od zainstalowania paneli.
W BOŚ dostępnych jest kilka rodzajów pożyczek i kredytów. W zależności od wybranego rodzaju okres spłaty wynosi od 2do 10 lat. Można uzyskać nawet kwotę pokrywającą 100% kosztów.
Istnieją również systemy ulg dla prosumentów. Zalicza się do nich: system opustów, czyli net metering, taryfy FIT (feed-in tariff)
Net metering jest systemem umożliwiającym oddanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej, aby ją „zmagazynować”. Prosument może później wykorzystać tę nadwyżkę, kiedy będzie potrzebował większej ilości prądu od tej, którą wytwarza.
System FIT jest systemem taryf gwarantowanych, który polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia umowy ze sprzedawcą, która będzie dotyczyć sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie. Cena stała wynosi 90% ceny referencyjnej.
Jak widać OZE oraz sposobów na dodatkowe dofinansowania instalacji jest wiele więc bardzo opłaca się korzystać z OZE i dbać przy tym o swój portfel i co najważniejsze naszą piękną planetę.

Fotowoltaika

Fotowoltaika polega na zamienianiu energii słonecznej na elektryczną dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Panele są zbudowane z dwóch półprzewodników w tym krzemu, który wytwarza prąd dzięki różnicy potencjałów. Krzem jest wykorzystywany w fotowoltaice ze względu na swoje właściwości umożliwiające przewodzenie prądu. Jednak aby krzem mógł zostać użyty w panelu musi zostać odpowiednio oczyszczony i obrobiony tak, aby miał wymaganą budowę kryształu. Jeden z półprzewodników jest typu p, który ma niedobór elektronów , a drugi jest typu n , który ma nadmiar elektronów. W ich obszarze wytwarza się pole elektryczne, sprawiające, że ujemnie naładowane cząstki poruszają się w jednym kierunku, a dodatnio naładowane w drugim. Kiedy światło słoneczne pada na półprzewodnik, zawarte w tym świetle fotony bombardują elektrony z półprzewodnika. Elektron przejmuje energię fotonu, co sprawia, że przechodzi w stan wzbudzony, a w atomie krzemu powstaje tzw. dziura elektronowa. Elektrony zaczynają się poruszać w przeciwnym kierunku do dziur, co powoduje powstawanie prądu elektrycznego. Ogniwo fotowoltaiczne, które powstało z polikrystalicznego krzemu, wytwarza napięcie ok. 0,5 V. Po połączeniu ogniw w szeregi można uzyskać z nich baterie słoneczne. Istnieją dwa rodzaje systemów fotowoltaicznych off grid i on grid. Różnią się one tylko budową. W przypadku instalacji off grid poszczególnymi komponentami są: moduły fotowoltaiczne, regulator ładowania, inwerter, akumulator, które są podłączone do urządzeń domowych. W przypadku instalacji on grid są to moduły fotowoltaiczne, inwerter, liczniki energii, które są podłączone pośrednio do sieci publicznej oraz bezpośrednio do urządzeń domowych. Panele słoneczne rzadko utrzymują stały poziom wytwarzania energii , wpływa na to wiele czynników. Wysoka temperatura może obniżyć działalność paneli słonecznych do nawet kilkunastu procent mocy, ponieważ przegrzewają się tak jak inne urządzenia elektryczne. W ciągu dnia zmienia się nasłonecznienie paneli ze względu na ruch Słońca. Na niebie mogą również pojawić się chmury zasłaniające Słońce, więc panele nie będą produkować takiej samej ilości energii w ciągu całego dnia. Krzem z czasem słabnie i nie przewodzi energii tak dobrze jak na początku, żywotność paneli szacuje się na 25 do 40 lat. śnieg , liście i wszystko, co zasłania panele osłabiają produkcję energii. Żeby panele słoneczne wytworzyły jak najwięcej energii ustawia się je skierowane na południe pod kątem od trzydziestu do czterdziestu stopni. Głównie zależy to od położenia, największa efektywność instalacji fotowoltaicznych jest na obszarach w klimacie jak najbardziej słonecznym i bez chmur. Miejscami o największej Ilości dni słonecznych jest północna i południowa Afryka, Australia, południowa Ameryka Północna, Indie oraz poszczególne miejsca, lecz bardzo dobrym miejscem na instalacje PV jest właśnie Europa gdzie jest równie dużo dni Słonecznych oraz Polityka państw Europejskich i UE wspiera takie instalacje. W takich miejscach najwięcej jest prosumentów , są to osoby które produkują panele fotowoltaiczne i do tego część wyprodukowanych paneli wykorzystuje do własnego użytku, a gdy posiada nadwyżkę energii sprzedaje ją. Prosument jest połączeniem słów producent i konsument. Bardzo dobrym pomysłem jest zostanie prosumentem , fotowoltaika jest co raz bardziej ważna na świecie i nie trzeba się martwić o brak zainteresowanych zakupem takich paneli, ponieważ samemu można z nich skorzystać.