Odnawialne Źródła Energii, czyli OZE to temat, o którym coraz częściej słyszymy jako konieczną alternatywę za nieodnawialne źródła. Tradycyjne metody produkowania prądu były dobre na samym początku, gdy postęp technologiczny nie był tak wysoki, jak jest teraz. W czasach, gdy każdy chce żyć w sposób współczesny, ze wszystkimi wygodami, jakie przyniósł nam rozwój przemysłowy, musimy przemyśleć kilka aspektów. W przeciwnym wypadku doprowadzimy naszą planetę do katastrofalnego stanu.

Odnawialne Źródła Energii nie niosą ze sobą takich szkód jak te tradycyjne. Można rzec, że są niemal całkowicie nieinwazyjne dla naszej planety. A w porównaniu do przestarzałych metod jawią się jako całkowicie proekologiczne. Energia pochodząca z ruchu wody, z wiatru, czy z promieni słonecznych jest zjawiskiem występującym tak, czy inaczej. Niewykorzystywanie jej jest zwyczajnym marnotrawstwem. Nie chodzi tu jednak tylko o aspekt ekologiczny, ale również finansowy.

Przykłady odnawialnych źródeł energii: energia z ruchu wody, z wiatru, z promieni słonecznych, energia geotermalna i biomasa.

Według ustawy z 20 maja 2016 r. Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Jeszcze na początku 2020 roku 11 państw Unii Europejskiej wykorzystuje więcej energii ze źródeł odnawialnych, niż przewidywały ich cele na ten rok. Większość z nich to kraje porównywalnie lub mniej zamożne od Polski. Na wschód od Renu nie pozostał nam już żaden sojusznik w walce przeciw „zielonemu” kierunkowi rozwoju energetyki.

W 2015 roku udział „zielonej” energii w zużyciu ogółem w Polsce wyniósł 11,77%. Ponownie znaleźliśmy się zatem na 21 miejscu wśród 28 państw Unii Europejskiej (na początku drogi, w 2004 roku, w tym samym gronie plasowaliśmy się na 15 miejscu). Niemcy, które miałyby być liderem, zajęły zaledwie 18 lokatę ─ wynika z danych Eurostatu. Polska nie należy także do prymusów zmian ─ przyrost o 5 punktów procentowych w ciągu 11 lat uplasował nas na czwartej od końca pozycji w Unii Europejskiej.

Dane Eurostat i GUS oznaczają, że udział „zielonej” energii w Polsce był w 2015 roku znacznie niższy od zakładanego przez rząd celu w wysokości 12,08%. Polska była też wśród dziewięciu państw najbardziej oddalonych od, uzgodnionego z Unią Europejską, „zielonego” celu na 2020 rok, który dla naszego kraju wynosi 15%.

Program Czyste Powietrze to przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza (w tym ze smogiem), którym wszyscy oddychamy. Dofinansowanie przewidywało wymianę przestarzałych, źle działających kotłów na paliwo stałe, poprawę stanu budynków mieszkalnych – wykonanie termomodernizacji oraz wymianę okien oraz drzwi a także projektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez portal beneficjenta – odbiorcami akcji Czyste Powietrze mogą zostać zarówno właściciele, jak i współwłaściciele budynków mieszkalnych.

Taryfa FIT to gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest fakt, iż każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres wyżej wspomnianych 15 lat , dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów (realnie w 7-8 lat) Wysokość taryf (stawek) gwarantowanych została ustalona w nowelizacji ustawy OZE i podzielona została na dwie wartości odpowiadające mocy generatora fotowoltaicznego.

Net metering jest rozliczeniem energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym.

Na polskim rynku nie ma wiele instytucji, które oferują kredyty dedykowane stricte instalacjom fotowoltaicznym. Jedną z najbardziej znanych ofert jest oferta Banku Ochrony Środowiska, który proponuje klientom EKO Kredyt PV. Oferta dedykowana jest osobom już posiadającym dom lub budującym nowy dom, które zainteresowane są efektywnymi rozwiązaniami proekologicznymi.

Biografia:

https://stiloenergy.pl/odnawialne-zrodla-energii-czyli-jak-pozyskiwac-prad-w-zgodzie-ze-srodowiskiem/

https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/poprawa-efektywnosci-energetycznej-szansa-na-zwiekszenie-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa

https://wysokienapiecie.pl/2152-udziale-oze-w-polsce-ue-2016/

https://promika-solar.pl/program-czyste-powietrze/

https://www.sigenergia.pl/aktualnosci/item/274-taryfy-gwarantowane-dla-fotowoltaiki-fit

https://www.kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/net-metering-na-czym-polega/

https://globenergia.pl/magazyn/kredyty-komercyjne-na-instalacje-pv-co-oferuje-polski-rynek-bankowy/

 

Fotowoltaika

Od wieków ludzkość wykorzystywała źródła energii z paliw kopalnych, przeważnie uzyskując energię cieplną pochodzącą z procesu spalania. Energia cieplna wytwarzana przez słońce docierała do Ziemi w postaci światła. Ogrzewała ona naszą atmosferę, kontynenty i wodę w oceanach i była podstawą do zaistnienia zjawiska fotosyntezy powodującej wzrost biomasy roślin.

Od niedawna ludzkość nauczyła się wytwarzać i wykorzystywać energii elektrycznej. Energia stała się bardzo powszechna i potrzebna w ciągu 200 lat od jej odkrycia. Codziennie wzrasta zapotrzebowanie na jej zużycie, a pozyskiwana ona jest w głównej mierze ze spalania paliw stałych. Od niedawna zostało odkryte zjawisko fotoelektryczne polegające na tym, że rozpędzone fotony uderzając w niektóre materiały powodując wybijanie i gromadzenie się elektronów na ich powierzchni. Elektrony te zbierane są przez elektrody, a elektrody można podłączyć do obciążenia. Prąd stały wytwarzany w modułach fotowoltaicznych zostaje przekazany do falownika, który przekształca go na prąd przemienny o parametrach i napięciu, które posiadają nasze domowe gniazdka. Falownik to urządzenie, które w sposób ciągły kontroluje prace naszej „elektrowni”, dopasowuje parametry generowanego prądu do parametrów sieci elektrycznej i wyłącza się, kiedy wykryje awarie. Falownik umożliwia również analizę działania fotowoltaiki. Dopiero niedawno pozyskiwanie energii elektrycznej tym sposobem stało się opłacalne, kiedy ludzkość odkryła kryształy krzemowe (monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne) z dodatkiem półprzewodników, z których zbudowano panele fotowoltaiczne. Uzyskanie sporych napięć prądów i mocy z ogniw fotowoltaicznych otrzymano poprzez odpowiednie szeregowo-równoległe łączenie ze sobą płytek krzemowych. Moc promieniowania świetlnego w naszym regionie to około tysiąc watów na metr kwadratowy. Przy 20% sprawności ogniwa możemy wyprodukować 200 watów mocy z każdego metra kwadratowego panelu fotowoltaicznego oświetlanego przez słońce.         Słowo “prosument” to połączenie dwóch innych wyrazów: “konsument” i “producent”. Jest to, więc podmiot fizyczny, który jednocześnie coś konsumuje i produkuje. Przykładem prosumenta jest osoba posiadająca instalacje fotowoltaiczną, a nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania.

Czynnikiem sprzyjającym wydajności systemu fotowoltaicznego jest instalacja panelu pod odpowiednim kątem w stosunku do promieni słonecznych i dobre nasłonecznienie, natomiast czynnikiem ograniczającym jest słabe nasłonecznienie oraz zbyt mała moc przyłączeniowa sieci energetycznej.

Systemy fotowoltaiczne dzielimy na:

  • On-grid, czyli system podłączony do sieci elektroenergetycznej, który zamienia prąd stały na przemienny, dzięki czemu mamy dostęp w sposób ciągły;
  • Off-grid (wyspowy), czyli taki, który jest autonomiczny, dzięki czemu jest niezależny od sieci dystrybucyjnej. Nadmiar prądu jest składowany w akumulatorach.

Podsumowując uważamy, że dzisiejsza dostępność paneli słonecznych oraz niski koszt wieloletniej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej powodują, iż są one powszechne. Każda instalacja fotowoltaiczna to także czystsze powietrze i potencjalny zysk dla inwestora.

Przypisy: