Postaw na Słońce to projekt edukacyjny składający się z dwóch konkursów: badawczego oraz filmowego. Niniejsza strona dotyczy konkursu badawczego. Więcej informacji na temat konkursu filmowego znajdą Państwo na stronie www.filmeko.pl .

Konkursy wymagają oddzielnej rejestracji!

Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Bardzo zależy nam na możliwie najszerszym rozpowszechnieniu idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

Głównym założeniem konkursu jest wyedukowanie w szkołach grup uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę w tym temacie. W drugim etapie konkursu uczestnicy podzielą się zdobytą wiedzą z innymi uczniami, a także z mieszkańcami swojej okolicy.

Oprócz materiałów i narzędzi dostępnych na naszym portalu, zachęcamy również do jak najszerszego korzystania z innych źródeł wiedzy. Polecamy przeglądać sprawdzone, rzetelne strony internetowe, sięgać do książek i branżowych lub popularnonaukowych czasopism, a także konsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie z Państwa okolicy.

Mamy szczerą nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak najszerszego upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadań dostępne są na platformie internetowej  www.postawnaslonce.pl

Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktować się z biurem organizacyjnym konkursu telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową. Nie wymagamy przysyłania żadnych materiałów pocztą ani osobistych wyjazdów poza szkołę.

Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności utworzyć zespół konkursowy składający się z maksymalnie dziesięciu uczniów ze szkoły i jednego opiekuna. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Opiekun musi zarejestrować zespół klikając w pole ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ na górze strony i wypełniając elektroniczny formularz.

Dokładny opis zadań konkursowych wraz z ich punktacją znajdą Państwo w zakładce PLAN DZIAŁAŃ

Terminy wykonania poszczególnych zadań znajdują się w zakładce TERMINARZ

Przebieg realizacji każdego zadania zespół musi opisać w raporcie. Dostęp do formularza raportów możliwy jest po zarejestrowaniu zespołu i zalogowaniu się przez uczestnika. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do jednego, wspólnego sprawozdania. Tylko uczniowie ze swoich kont mają możliwość edycji raportu. Z konta opiekuna możliwy jest jedynie wgląd do formularza, bez możliwości edycji. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i napisaniu raportów, nauczyciel zobowiązany jest wysłać raport do oceny, klikając w przycisk „prześlij do oceny” na samym dole formularza raportu.

ETAPY KONKURSU

ETAP I

Zadania:

Zadanie 1.1. Budowa zespołu

 • Opisać członków zespołu.

Zadanie 1.2. Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska

 • Przygotować krótki referat dotyczący wszystkich poniższych zagadnień:
  • obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka;
  • wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu);
  • społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych;
  • wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika;
 • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

Zadanie 1.3. Analiza problemu – możliwe rozwiązania – efektywność energetyczna, nowoczesne technologie grzewcze, OZE

 • Przygotować krótki referat dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej. Poruszcie w nim m.in. poniższe zagadnienia:
  • odnawialne źródła energii (OZE) – definicja, rodzaje;
  • efektywność energetyczna;
  • sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE;
  • możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców – program Czyste Powietrze;
  • taryfy FIT, net metering, środki publiczne (programy gminne, WFOŚiGW), komercyjne oferty bankowe.
 • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

 • Przygotować krótki referat dotyczący fotowoltaiki. Poruszcie w nim m.in. poniższe zagadnienia:
  • zasady działania fotowoltaiki – aspekt teoretyczny;
  • sposób działania systemu fotowoltaicznego – aspekt techniczny, rodzaje systemów fotowoltaicznych;
   (technologia produkcji, on/off grid);
  • czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne);
  • definicja prosumenta;
 • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

ETAP II

Zadania:

Zadanie 2.1. OZE dla domu

 • Podać krótką charakterystykę trzech domów, które będą przedmiotem obliczeń
  • Przedstawić „raport energetyczny domu”;
  • Wskazać pomieszczenie w domu zużywające największą ilość energii, opisać sposoby oszczędzania energii elektrycznej w domu oraz porównać zużycie energii przez dom jednorodzinny do zużycia energii przez innych odbiorców.
 • W kalkulatorze Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych należy określić:
  • emisję CO2;
  • liczbę drzew potrzebnych do jej skompensowania dla wszystkich domów oraz przyrównać ją do emisji wytwarzanej przez inne obiekty np. samoloty, samochody, zakłady produkcyjne;
  • moc systemu fotowoltaicznego;
  • liczbę modułów w systemie fotowoltaicznym;
  • wydajność systemu;
  • koszt instalacji;
  • wartość prądu wyprodukowanego przez instalację.
 • Przygotować schematyczny plan domów, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi.

Zadanie 2.2. OZE dla szkoły

 • Podać krótką charakterystykę budynku szkoły, która będzie przedmiotem obliczeń.
  • Przedstawić raport energetyczny budynku szkoły;
  • Wskazać pomieszczenie w budynku szkoły zużywające największą ilość energii, opisać sposoby oszczędzania energii elektrycznej w szkole oraz porównać zużycie energii przez szkołę do zużycia energii przez innych odbiorców.
 • W kalkulatorze Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych należy określić:
  • emisję CO2;
  • liczbę drzew potrzebnych do jej skompensowania oraz przyrównać ją do emisji wytwarzanej przez inne obiekty np. samoloty, samochody, zakłady produkcyjne;
  • moc systemu fotowoltaicznego;
  • liczbę modułów w systemie fotowoltaicznym;
  • wydajność systemu;
  • koszt instalacji;
  • wartość prądu wyprodukowanego przez instalację.
 • Przygotować schematyczny plan szkoły, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi.

Zadanie 2.3. Promocja OZE

 • Przygotować prezentację podsumowującą pracę z Etapu I konkursu.
 • Opisać przebieg promocji.
 • Załączyć plan promocji.
 • Załączyć zdjęcia różnych materiałów promocyjnych przygotowanych przez zespół.
 • Załączyć zdjęcia dokumentujących informację w mediach.
 • Załączyć zdjęcia dokumentujących wykonanie promocji.